Všeobecné záručné podmienky pre montáž

Firma HYDRAULICKÉ RUKY, s r.o. Banská Bystrica poskytuje na svoje výrobky záruku 12 mesiacov odo dňa expedície zákazníkovi. Každú závadu, ktorá je zákazníkom považovaná za garančný prípad, je nutné oznámiť výrobcovi (HYDRAULICKÉ RUKY ) a výrobcom odsúhlasiť. Záruka na závady musí byť vždy v písomnej podobe, uplatnená najmenej 14 dní pred jej uplynutím. Prekročenie tejto doby znamená zároveň ukončenie zodpovednosti HYDRAULICKÉ RUKY za tieto produkty.

Firma HYDRAULICKÉ RUKY spol. s r.o. uzná prípadné reklamácie v priebehu 12 mesačnej záručnej doby Záručná doba začína plynúť osobným prevzatím predmetu zmluvy kupujúcim a potvrdením záručného listu, servisnej knižky, vystavením faktúry alebo odovzdaním prvému prepravcovi . Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou.Záručná doba pre servisné činnosti sa riadi ustanoveniami podľa § 652 až 655 Občianskeho zákonníka-osobitné ustanovenia o oprave a úprave vecí-je záručná doba podľa § 654 Občianskeho zákonníka 3 mesiace od prevzatia predmetu opravy, úpravy.

Po prijatí záručnej zodpovednosti budú závady výrobku demonštrované a preukázané kupujúcim, stranou. HYDRAULICKÉ RUKY odstránené alebo vymenené, bez akýchkoľvek záväzkov. Chybné produkty alebo ich časti by mali byť uschované pre možnosť inšpekcie zo strany HYDRAULICKÉ RUKY, alebo z dôvodu objednávky uskutočnené stranou HYDRAULICKÉ RUKY pre tretie strany, alebo v prípade bezplatného zaslania do firmy HYDRAULICKÉ RUKY.

Záruka zaniká:

 • mechanicky ak bol výrobok poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou
 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie, ak si ju robil zákazník sám
 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby
 • ak bol poškodený dôsledkom používania iných ako originálnych náhradných dielov
 • ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom
 • ak bol výrobok poškodený pri havárii
 • ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou
 • ak bol výrobok neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie
 • ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie
 • ak nebol predložený doklad o kúpe
 • ak bol výrobok opotrebovaný jeho nesprávnym či nadmerným používaním

Produkty (alebo ich časti) dodané stranou HYDRAULICKÉ RUKY a vyrobené tretími stranami, ktoré vykázali nejakú chybu, spadajú pod záručné podmienky výrobcu tohto produktu a týmito sa záruka pre tieto výrobky bude naďalej riadiť aj vo vzťahu ku kupujúcemu.

Chyby spôsobené nepredvídateľnými vonkajšími silami nespadajú pod záručnú garanciu strany HYDRAULICKÉ RUKY.

Kupujúci je povinný sa starať o produkt s náležitou starostlivosťou. Neprofesionálne zaobchádzanie rovnako tak ako aj nedostatočná údržba v tom najširšom zmysle zbavuje HYDRAULICKÉ RUKY akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté prípadné chyby. Taktiež v momente, keď kupujúci sám zasiahne do výrobku, najmä v rámci opráv alebo nejakého pozmenenia, záručná garancia HYDRAULICKÉ RUKY zaniká.

Záruka zanikne aj v prípade, keď chyba bola spôsobená neodborným používaním veci, údržba nebola prevedená podľa poskytnutých inštrukcii a nálepiek boli poškodené tesnenia a prípoje ventilu alebo boli použité nevhodné oleje, mazivá, alebo tlaky a prietoky boli použité bez súhlasu HYDRAULICKÉ RUKY, keď nie je možné zistiť príčinu závady a kedykoľvek tieto majú pôvod iný ako je chyba materiálu alebo zapríčinenie zo strany HYDRAULICKÉ RUKY. Možnosť uplatnenia záruky zanikne v prípade, ak kupujúci nesplní akúkoľvek zo svojich povinností.Náklady za prípadnú zásielku, ako aj eventuálne dovozné clá a podobné náklady idú na náklady zákazníka.Náklady spojené s časovými prestojmi vozidla nutnými na opravu firma HYDRAULICKÉ RUKY na seba nepreberá .