Všeobecné servisné a reklamačné podmienky

(Platné od 1.4.2014)

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zákazkového listu a sú záväzné pre obe zmluvné strany. Podpísaním zákazkového listu objednávateľ potvrdzuje, že sa s týmito zmluvnými a reklamačnými podmienkami oboznámil a porozumel im.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pravuje vzťah medzi spoločnosťou HYDRAULICKÉ RUKY s r.o. a obchodným partnerom, ktorý odoberá zariadenia dodávané spoločnosťou HYDRAULICKÉ RUKY s r.o. za účelom vlastného využitia alebo za účelom ďalšieho predaja. Tento obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Reklamačný poriadok upravuje aj proces bezplatnej opravy výrobku koncovým užívateľom. Reklamačný poriadok je uložený u prijímacieho technika.

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim a potvrdením záručného listu, servisnej knižky, vystavením faktúry alebo odovzdaním prvému prepravcovi . Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou.Záručná doba pre servisné činnosti sa riadi ustanoveniami podľa § 652 až 655 Občianskeho zákonníka-osobitné ustanovenia o oprave a úprave vecí-je záručná doba podľa § 654 Občianskeho zákonníka 3 mesiace od prevzatia predmetu opravy, úpravy.

Záruka zaniká:

 • mechanicky ak bol výrobok poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou
 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie, ak si ju robil zákazník sám
 • ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby
 • ak bol poškodený dôsledkom používania iných ako originálnych náhradných dielov
 • ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom
 • ak bol výrobok poškodený pri havárii
 • ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou
 • ak bol výrobok neodborne používaný alebo v rozpore s návodom na použitie
 • ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie
 • ak nebol predložený doklad o kúpe
 • ak bol výrobok opotrebovaný jeho nesprávnym či nadmerným používaním

Spôsob uplatnenia nároku na odstránenie poruchy v rámci záruky

Pred uplatnením reklamácie je nutné výrobok dôkladne skontrolovať či porucha nie je spôsobená nastavením alebo používaním výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Reklamácia musí byť uplatnená písomnou formou, alebo telefonicky.

Vyzdvihnutie zariadenia z opravy

O ukončení reklamácie, alebo opravy bude zákazník vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom.V prípade nevyzdvihnutia si zariadenia do 5 dní od oznámenia o ukončení opravy môže byť účtovaný poplatok za skladné vo výške 20 € / deň. V prípade nevyzdvihnutia si zariadenia ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou HYDRAULICKÉ RUKY s r.o. bude so zariadením naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

Prebratie opravy

Po prebratí je objednávateľ povinný uhradiť cenu opravy . V prípade nedodržania termínu úhrady je dodávateľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania.