Všeobecné obchodné podmienky pre predaj náhradných dielov a príslušenstva

Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre predaj náhradných dielov a príslušenstva je úprava základných obchodných vzťahov medzi spoločnosťami

HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO 47689951 (ďalej len dodávateľ) a odberateľom.

Odberateľ prijíma a uznáva  tieto VOP ako záväzné pre všetky plnenia, ktoré majú byť prevedené v rámci dodávky náhradných dielov a príslušenstva a podriaďuje im svoj zmluvný vzťah s dodávateľom. Odberateľ je oprávnený vyžiadať si tieto VOP pri odovzdávaní daňového dokladu (faktúry), ktorým bola vyúčtovaná cena poskytnutého plnenia. Tieto VOP sú rovnako uvedené aj v prijímacej kancelárii na adrese Kremnička 3, Banská Bystrica a prístupné  na www.hruky.sk

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva sa medzi dodávateľom a odberateľom uzatvára doručením objednávky odberateľa dodávateľovi. Objednávku môže odberateľ vystaviť buď písomne listom, prostredníctvom mailu alebo aj ústne pričom ústne vystavená objednávka musí byť odberateľom písmne potvrdená.

Všetky zmeny a ďalšie dohody týkajúce sa predmetu kúpy je potrebné dohodnúť písomne.

Objednávka musí obsahovať:

 • obchodné meno podnikateľa
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo odberateľa tak, aby bolo zrejmé, že tieto údaje označujú odberateľa
 • označenie písomnosti slovom „Objednávka“
 • označenie objednávaných produktov a počet kusov, ktoré sú predmetom kúpy
 • označenie zariadenia typ, výrobné číslo zariadenia do ktorého sa ND objednávajú
 • dátum uskutočnenia objednávky, vlastnoručný podpis odberateľa, prípadne osoby oprávnenej konať za odberateľa

Cena

Kúpnou cenou sa rozumie cena predmetu platná v deň dodania bez skonata a akýchkoľvek iných zliav zo skladu predávajúceho.

Ďalšie dohodnuté plnenia (balné, dopravné a pod.) nie sú súčasťou ceny predmetu kúpy a účtujú sa zvlášť.

Všetky ceny sa rozumejú cenami bez dane z pridanej hodnoty, ak nie je výslovne uvedené inak. Dodávateľ pri dodaní tovaru v SR účtuje odberateľovi v deň dodávky platnú sadzbu DPH.

Poskytované rabaty sú predmetom osobitnej dohody a môžu byť v odôvodnených prípadoch zo strany dodávateľa kedykoľvek zmenené.

Platobné podmienky

Kúpna cena a cena ďalších dohodnutých plnení je splatná ihneď pri prevzatí predmetu kúpy odberateľom, ak nie je stanovený neskorší termín splatnosti na daňovom doklade.

V prípade oneskorenia s úhradou ceny predmetu kúpy je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.

Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zloženie primeranej zálohy na kúpnu cenu.

Ak je dohodnuté zloženie zálohy a je vydaná zálohová faktúra vrátane DPH, uvádza sa sadzba DPH platná v deň zloženia tejto zálohy.

Ak odberateľ a dodávateľ majú vzájomné pohľadávky rovnakého druhu, ktoré sa kryjú, tak odberateľ môže svoje pohľadávky voči dodávateľovi proti pohľadávkam dodávateľa jednostranne započítať len vtedy, ak je pohľadávka odberateľa nesporná a dodávateľ s tým súhlasí.

Výhrada vlastníctva

Náhradné diely a príslušenstvo zostávajú vo vlastníctve dodávateľa až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny odberateľom podľa príslušného daňového dokladu.

Po dobu trvania vlastníckeho práva dodávateľa k náhradným dielom a príslušenstvu podľa bodu 1 tohto článku je vylúčený akýkoľvek prevod predmetu kúpy, jeho založenie či akékoľvek postúpenie práv k predmetu kúpy tretej osobe zo strany odberateľa a taktiež je vylúčená úprava predmetu kúpy bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.

Dodacia lehota

Všetky termíny dodania a dodacie lehoty musia byť dohodnuté písomne. Pokiaľ sa zmení, alebo rozšíri objem dodávky a následkom toho nie je možné dodržať pôvodný termín dodávky, je dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť odberateľovi nový termín dodania spolu s uvedeným dôvodom pre ktorý nebolo možné dodržať pôvodný termín dodania. V tomto prípade dodávateľ nie je v omeškaní.

Dodanie/Dopravné podmienky

Spôsob dodania predmetu kúpy je na voľbe odberateľa.

Predmet kúpy si odberateľ môže vyzdvihnúť osobne v prevádzke dodávateľa, alebo si ho na svoju písomnú žiadosť nechať zaslať na ním uvedenú adresu. Pre tieto účely spravidla spolupracuje dodávateľ s týmito prepravnými službami: UPS, TOP TRANS

Vrátenie náhradných dielov a príslušenstva

Predmet kúpy možno vrátiť len s písomným súhlasom dodávateľa.

Predmet kúpy možno vrátiť najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia (doručenia) v nezmenenom stave, v originálnom balení a riadne zabalený a zabezpečený pre prepravu

Náklady súvisiace s vrátením predmetu kúpy nesie výlučne odberateľ

V prípade vrátenia predmetu kúpy z dôvodu, ktorý nezavinil dodávateľ (napr. odberateľom zle vytypovaný náhradný diel, ND je nepoužiteľný z dôvodu neodborného zásahu alebo prestavby zariadenia do ktorého sa ND obstaráva, neodborná zmena parametrov zariadenia, do ktorého sa ND obstaráva…), môže dodávateľ znížiť kúpnu cenu o 35%. V takomto prípade je na dobrej vôli dodávateľa či bude súhlasiť s vrátením tovaru.

Záruka

Dodávateľ poskytuje na predmet kúpy záruku v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené nižšie:

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom, alebo dňom, v ktorý si kupujúci mal tovar prevziať.

Dodávateľ zodpovedná za to, že je tovar bez vady a spĺňa všetky  technické podmienky :

 • U náhradných dielov po dobu 6 mesiacov
 • U príslušenstva po dobu 12 mesiacov

Na bežné opotrebenie sa záruka nevzťahuje.Odberateľ je povinný si pri prevzatí predmet kúpy riadne a s náležitou starostlivosťou prezrieť a v prípade, že sa zistia vady, tak na tieto vady ihneď dodávateľa upozorniť.V ostatných prípadoch musia byť vady dodávateľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a musia byť presne špecifikované.

Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je vzniknutá vada v príčinnej súvislosti s neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo jeho preťažením
 • tovar bol zabudovaný, ošetrovaný alebo jeho údržba bola vykonaná vo výrobcom neautorizovanom servise
 • ak do zariadení pre ktoré sa tovar obstaráva boli zabudované diely, ktorých použitie nepovolil výrobca alebo
 • zariadenie do ktorého sa tovar obstaráva bolo zmenené výrobcom nepovoleným spôsobom alebo inou osobou ako dodávateľom
 • ak je dôvodom výskytu vady uskutočnenie zmeny na predmete kúpy ktorú výrobca nepovoľuje
 • ak je dôvodom výskytu vady nedodržanie návodu na zabudovanie tovaru do zariadení pre ktoré bol tovar obstaraný

Ochrana osobných údajov

Odberateľ výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje dodávateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov vyskytujúcich sa v zmluvách a objednávkach. Odberateľ súhlasí s tým, že dodávateľ bude jeho osobné údaje spracovávať pre účely vedenia evidencie v zmysle platných zákonov. Pre účely výkonu práv a oprávnených záujmov dodávateľa.

Záverečné ustanovenie

Miestom plnenia pre všetky záväzky je Banská Bystrica, ak nie je ustanovené inak.Rozhodujúce je platné právo v slovenskej republike.V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto OP stane neplatným alebo protiprávnym, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť všetko úsilie, ktoré od nich možno spravodlivo požadovať, aby namiesto neplatného ustanovenia dohodli ustanovenie, ktoré sa najviac približuje účelom a zmyslom hospodárskemu významu pôvodného ustanovenia.Všetky vzťahy dodávateľa a odberateľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP, v týchto VOP neupravené, sa riadia príslušným ustanovením Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.Žiadne ústne dojednania k týmto VOP nie sú platne.

V Banskej Bystrici, 1. apríl 2017